Vidaus tvarkos taisyklės

Vairavimo mokyklos Klaipėdoje vidaus tvarkos taisyklės

I. Bendroji dalis.

1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.

2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Inspekcijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje.

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais(moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Mokymo sutartis sudaroma ir tada kai mokinys papildomai mokosi vairavimo.

5. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje,kad įgytų teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų bei įgūdžių. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla,turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymo pabaigoje turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją) nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir vairuotojų minimalų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau– VĮ „Regitra“).

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius (toliau – papildomas mokymas), mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju kai siekiama papildomai mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs.

7. Teorijos mokymo kurso trukmė B kategorijai turi būti ne trumpesnė kaip 40 mokymo valandų.

8. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui turi būti ne trumpesnė kaip:

8.1. 30 mokymo valandų – B kategorijai.

9. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, turi būti mokomi keliuose (gatvėse).

10. Vairavimo mokykla privalo:
10.1. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.

10.2. atlikti papildomą teorijos ir (arba) praktinio vairavimo mokymo kursą ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo datos, kai mokinys dėl šio mokymo kreipėsi į vairavimo mokyklą;

10.3. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas;

10.4. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

10.5. mokiniui pageidaujant išduoti pažymą, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo parašu ir antspaudu, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties. Pažymos išrašymo kaina 30 eurų;

10.6. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą,išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokykloje sudaromos sąlygos išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas,be to sudaroma galimybė mokytis teorijos nuotoliniu būdu.

10.7 Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

11. Vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio (būsimo vairuotojo) turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją).

12. Mokiniams, ne jaunesniems kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesniems kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, vairavimo mokykla išduoda liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą.

13. Liudijimas, patvirtinantis mokymo kursų baigimą, suteikia teisę laikyti egzaminus VĮ „Regitra“ (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją, kuri nurodyta mokymo kursų baigimo liudijime).

II. Mokymo organizavimo tvarka.

14. Teorijos užsiėmimai vyksta :

I-III nuo 16 val. bei nuo 19 val.

15. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias, kiekvieną dieną nuo 10 iki 18 val. (išskyrus pietų metą nuo 13 val. iki 14 val., išeigines bei šventines dienas) gali spręsti kompiuterinius testus.

16. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

17. Teorijos užsiėmimai nevyksta ilgiau nei 4 mokymo val., o praktinio vairavimo užsiėmimai – ne ilgiau nei 3 mokymo val.

18. Už mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis. Nesumokėjus visos sumos mokymo kursų baigimo liudijimas nebus išduodamas.

19. Mokymo kursų baigimo liudijimas išduodamas turintiems teigiamus galutinio mokymo dalykų įvertinimo rezultatus ir sulaukusiems nustatyto amžiaus: B kategorijai – 17 metų

III. Mokinių elgesio taisyklės.

20. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.

21. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose.

22. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.

23. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

24. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš pravažiavimą, iki 16 val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.

25. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinį egzaminą.

26. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų.

IV. Taisyklės reglamentuoja.

Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus keliamus vairavimo mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

28. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų

29. Jei dėl svarbių priežasčių nevyksta teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimai, mokiniai informuojami iš anksto.

PRIEDAS PRIE DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ. NR.1

Klaipėda

Dėl teorijos žinių galutinės įskaitos vertinimo kompiuterine programine įranga reikalavimų. Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (iš
kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių
vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją).
2. Mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į 29 – 9 balais. Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, mokinys vertinamas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus: atsakęs į 21-23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16-20 klausimų – 4 balais. Į 11-15 klausimų – 3 balais, į 6-10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų.
3. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.

4. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.

5. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.

6. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys vairavimo turi būti supažindintas su neteisingais atsakytais testo klausimais. Šiuos klausimus galima bus peržiūrėti kompiuterio monitoriaus ekrane.

7. Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, kaip jis buvo įvertintas) testo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

8. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos leidžiama savarankiškai, be to, jis yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.

10. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

10.1 tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

10.2 paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

10.3 atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje:

10.4 vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas per šiuos mokymo elementus į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijos);

11. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi vairuoti realiomis eismo sąlygomis,

pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės. Vairavimo metu mokinys turi:

11.1. Keisti eismo juostas, apsisukti kelyje, pasirenkant saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoti pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.).

11.2. Artėti prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoti per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas

11.3. Įvertinti meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

11.4. Taisyklingai sustoti ir saugiai stovėti nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

16. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas pagal „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo“, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199), nuostatas.

17. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.

18. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo mokymo lapą.

19. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos. Remiantis 2011-07-27 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-299 „Dėl Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “.

20. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas ne trumpesnis kaip 45 minutės.

Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą irpavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.

21. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita turi būti nedelsiant nutraukta. Užtikrinus šio Aprašo reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita privalo būti kartojama iš naujo.

22. Vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi užtikrinti, kad:

22.1 elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

22.2 nuo įskaitos pradžios iki jos pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;

22.3 mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti specialų mygtuką;

22.4 vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai. Kol įrašas neperrašytas į archyvą, kito įrašo daryti negalima.

23. Vaizdo ir garso įrašai, padaryti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu, ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo būti perkelti į archyvą, kuriame bus saugomi.

24. Mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolės metu pareigūnas privalo prisistatyti ir pranešti apie vykdomą kontrolę. Kontrolės metu vairavimo instruktorius vaizdo ir garso įrašymo įrangos išjungti negali. Atlikęs mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolę, pareigūnas privalo nustatyta tvarka užpildyti vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės tikrinimo aktą ir, esant įjungtai vaizdo ir garso įrašymo įrangai, įvardyti tikrinimo rezultatus.

25. Vaizdo ir garso įrašai vairavimo mokykloje, laikantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

Prieš sudarant mokymo sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką.

TVIRTINU:

Direktorius Edvardas Jogėla